Hostel Olsztyn

Regulamin


§ 1

Przybycie do hostelu, doba hostelowa, wymeldowanie

 

1.       Recepcja hostelu jest czynna codziennie całodobowo, na telefoniczne życzenie klienta. Oczekiwanie na pracownika hostelu może potrwać do 15 minut.

2.       Realizacja rezerwacji dokonanych on-line, czyli odbiór kluczy jest możliwa całą dobę.

3.       Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

4.       Po godzinie 22:00 na terenie hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.

5.       Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.

6.       Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką, bądź udokumentowaniu płatności przelewem.

7.       Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. część wspólną, czyli wyposażoną kuchnię z aneksem i łazienkę z toaletą. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości.

8.       Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 dnia przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.

9.   Pościel wliczona jest w cenę wynajmu, na gości czekają posłane łóżka.

10.   Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez gościa.

11.   Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

12.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hostelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

13.   W dniu wyjazdu pokój powinien być zwolniony do godz. 11.00, a klucz zwrócony do recepcji hostelu. Wymeldowanie winno być zgłoszone recepcji hostelu. Niewymeldowanie się do godziny 12.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

14.   W przypadku gdy pokój/ łóżko nie zostanie zwolnione do godziny 12.00, a jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.

15.   W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

16.   Najmujący pokój gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

 

§ 2

Rezerwacja pobytu w hostelu

 

1.       Opłata za pobyt w hostelu pobierana jest za całość rezerwacji od gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w hostelu.

2.  Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 515333404, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail : hostelolsztyn@gmail.com, jednakże wówczas rezerwacja wymaga dodatkowego potwierdzenia, którego można dokonać  zaliczką w wysokości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy – płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Pozostała kwota regulowana jest w momencie zameldowania.

3.    Potwierdzona rezerwacja zachowuje ważność do godziny 19.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile gość i hostel w momencie dokonywania rezerwacji nie ustali inaczej.

4.       Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo nie później niż 48 godzin przed datą kasowanej rezerwacji. Wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przysłana. W innym razie zaliczka przepada.

5.       Jeżeli gość nie przybędzie w planowanym terminie, hostel ma prawo zatrzymać zaliczkę oraz anulować rezerwację na następne dni.

6.       Dokumentem potwierdzającym zapłatę za usługę noclegową jest paragon. Na życzenie klienta zostanie wystawiona faktura VAT .

7.       Dokonując wcześniejszej rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w hostelu gość bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu gościa  wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

8.       Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

 

§ 3

Zasady przebywania i ponoszenie odpowiedzialności

 

1.       W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

2.       Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i mieszkańców budynku. Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

3.       Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/ lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

4.       Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych gości, na terenie hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.

5.       Pokoje kilkuosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.

6.       Ostatnia osoba opuszczająca pokój powinna sprawdzić zamknięcie okien i drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 100 PLN.

7.       W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 100 PLN.

8.       Na terenie hostelu obowiązuje zakaz posiadania środków odurzających i alkoholu.

9.       Nieuzasadnione uaktywnienie alarmu przeciwpożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 500 PLN.

10.   Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

11.   Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

12.   Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.

13.   Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które nie są zależne od nas.

14.   Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

15.   Hostel nie posiada własnego parkingu, zatem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

16.   Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

17.   Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby hostelu.

18.   Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej